اطلاعیه دوازدهم هیات اجرایی انتخابات

مهلت ثبت نام از داوطلبین عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برای دومین بار تمدید شد.
اطلاعیه دوازدهم هیات اجرایی انتخابات

هیات اجرایی انتخابات نهمین دوره هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران ، مهلت ثبت نام از داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را تا 13 تیر ماه 1400 تمدید کرد. به استناد بخشنامه ابلاغی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر امکان استفاده از مهلت تمدید زمان ثبت نام از داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها و به منظور مشارکت حداکثری در برگزاری انتخابات ، هیات اجرایی انتخابات با تایید دستگاه نظارت استان نسبت به تمدید انتخابات برای دومین بار اقدام نمود. لذا کلیه دواطلبان شرکت در انتخابات فرصت خواهند داشت تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 13/04/1400 نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود مبادرت ورزند . بدیهی است در فرآیند رسیدگی ، به پرونده های دارای نقص مدرک پس از تاریخ یاد شده ترتیب اثر نخواهد شد.

۱۴ تیر ۱۴۰۰
تاریخ ویرایش خبر : ۱۴ تیر ۱۴۰۰